Hoppa till sidans innehåll

När olyckan är framme, kort information om krishantering


NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt
och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips på förberedelser som är
enkla att göra. För när olyckan väl är ett faktum behöver alla veta vad de ska göra.

INNEHÅLL
Skador inom ridsporten 
Varför krisplan? 
Olyckor vid tävling och evenemang 
Första hjälpens LABC 
Olyckor vid lektionsverksamhet 
Olyckor vid uteritt, enskilda, anläggningar och enskild ridning 
Olyckor vid anläggningen 
Krishantering 
Kontakt med media 
Appendix 

SKADOR INOM RIDSPORTEN

Syftet med detta häfte är att ge ridklubbar, ridskolor, stallägare, tränare och tävlingsarrangörer råd vad gäller agerande och krishantering vid allvarliga olyckshändelser

Ridsport är inte hårt skadedrabbad sett till antalet tillbud kontra utövare, hästar och ridtillfällen, men med hästar inblandade kanolyckor inträffa, både snabbt och med allvarliga skador som följd.
Varje olycka är unik och kräver sin insats. Den här broschyren innehåller exempel på tillfällen som kan kräva krishantering.

Några fakta om ridskador:
ƒ Ridning på ridskola är inte speciellt skadedrabbat och de skador som förekommer är i regel lindriga
ƒ De flesta och de allvarligaste skadorna inträffar då ryttare rider utomhus ensamma eller två tillsammans utan ledare
ƒ Drygt 60 procent av skadorna inträffar i samband med ridning, olyckor vid avfallning dominerar och knappt 40 procent vid hantering av hästarna
ƒ 13 500 personer per år söker läkarvård för att de skadats av någon av Sveriges 360 000 hästar. Fler än hälften har skadats i samband med ridning (2010)
ƒ Antalet ryttare som skadas i samband med tävling eller ridning i trafik är påtagligt få

VARFÖR KRISPLAN?

Om Du är yrkesverksam inom ridsporten som stallägare, ridlärare eller tränare och dagligen handskas med många elever och hästar finns inte bara en risk, utan det är rent av troligt att Du någon gång under Din yrkesutövning kommer i kontakt med en olycka där någon skadas allvarligt eller att någon, som är aktiv vid anläggning där Du är verksam, avlider.
Som tävlingsledare eller klubbordförande finns alltid risken att någon skadas vid en tävling eller ett evenemang som klubben arrangerar. Risken är kanske inte så stor, men om något inträffar gäller det att kunna hantera såväl olyckan som massmedia. Då gäller det att vara förberedd. Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips på förberedelser som är enkla att göra. För när olyckan väl är ett faktum behöver alla veta vad de ska göra

Vilka kriser kan uppstå?
Det finns en rad kriser som kan uppstå i verksamheter som ridklubbar eller enskilda bedriver. Dessa bör man vara förberedd på att hantera.
ƒ olyckor i samband med tävlingsverksamhet. Hit hör såväl
olyckor under själva tävlingsmomentet som olyckor där
hästskötare, funktionärer eller publiken drabbas
ƒ olyckor i samband med lektionsverksamhet
ƒ olyckor i samband med enskild ridning eller uteritter
ƒ olyckor i stallet
ƒ brand i stallet
ƒ bilolyckor
Samtliga av dessa kriser kan drabba både hästar och människor.

OLYCKOR VID TÄVLING OCH EVENEMANG
Olyckor vid tävlingar kan vara extra svåra att ta hand om eftersom man har att hantera inte endast den eller de skadade utan även anhöriga, publik och media. Detta kräver en extra förberedelser förutom den krisplan man bör ha för den ordinarie verksamheten.

Utöver omhändertagande och transport av skadade personer och/eller hästar bör man i förväg ha tänkt igenom bl a följande:
ƒ förvarna ambulanscentral om evenemanget och var det äger rum
ƒ speakerns information till publiken om ev skador och ev avbrott i tävlingen (Se sid 6)
ƒ hästtransport som kan föra skadad eller avlivad häst från platsen
ƒ tillgång på avskärmning kring skadad häst eller ryttare
ƒ eventuellt avbrytande av tävling
ƒ vem hanterar olyckor som drabbar publiken?
ƒ vem tar beslut om, och kontaktar jourhavande präst eller kommunens krisgrupp?
ƒ vem som från tävlingsledningens sida ska informera media (Se sid 15) 
Samtliga funktionärer vid en tävling ska förses med en telefonlista med uppgift om till vem inom organisationen de ska vända sig om en olycka inträffar.

Uppgifter som bör förberedas, fördelas och bemannas:
ƒ Krisledare/huvudansvarig – kan vara tävlingsledaren, den enligt TR utsedde säkerhetsledaren eller annan lämplig person
ƒ Ordförande i föreningen har ett huvudansvar som vanligen främst består i beslutsfattande och att lämna information
ƒ Då ambulans tillkallats, se till att någon möter vid infart eller visar vägen
ƒ Någon som ev kan följa med i ambulans
ƒ Chaufför till hästtransport, samt funktionärer beredda att snabbt sätta upp avskärmnings-dukar
ƒ Någon tar hand om anhöriga och publik
ƒ Någon som ev informerar anhöriga som ej är på plats samt pressansvarig på SvRF, kom dock ihåg att det är polisens sak att informera anhöriga vid dödsfall och svårare olyckor
ƒ Någon som kontaktar en i förväg planerad krisgrupp. (Se sid 14)
ƒ En talesman som framför de besked som krisledaren, i regel tävlingsledaren, beslutat

Före en tävling kan tävlingsledningen besluta om riktlinjer som anger att skäl att avbryta en tävling är:
ƒ att förhållanden på tävlingsplatsen orsakat eller riskerar orsaka en olycka
ƒ att en ryttare eller funktionär avlider på tävlingsplatsen till följd av en hästolycka och dödsfallet är bekräftat
ƒ att om en ridhäst dör eller måste avlivas på banan återupptages tävlingen när förhållandena så medger
ƒ att om en ponny förolyckas på tävlingsbanan avgör omständigheterna om tävlingen ska fortsätta

Efter evenemanget:
ƒ tänk på att även tjänstgörande funktionärer kan behöva hjälp att bearbeta det som inträffat
ƒ utvärderas krisarbetet och händelserna dokumenteras
ƒ föreningen tar emot eventuella skadeståndsanspråk och lämnar dessa vidare till sitt försäkringsbolag – utan att ta ställning i eventuella ansvarsfrågor
Rekvirera skadeanmälningsblanketter från försäkringsbolaget att ha tillgängliga på kansliet.

Viktiga telefonnummer (gärna som ett inplastat kort)
ƒ larmnummer (112)
ƒ ev tävlingsläkare
ƒ sjukvårdsansvarig på tävlingsplatsen
ƒ tävlingsledaren
ƒ tävlingsveterinär
ƒ hästtransport avsedd som ambulans
ƒ hovslagare
ƒ anläggningsansvarig för verktyg
ƒ klubbordförande
ƒ rådgivningsnummer
ƒ jourhavande präst eller kommunens krisgrupp
ƒ distriktets säkerhetsinformatör
ƒ informationschef på Svenska Ridsportförbundet
ƒ distriktets säkerhetsinformatör
ƒ säkerhetsansvariga på Svenska Ridsportförbundet (Se sid 17)
Här ska även framgå vem som ska uttala sig mot press och allmänhet.

Vilka som ska meddelas
ƒ anhöriga
ƒ klubbens ordförande
ƒ distriktets säkerhetsinformatör (allvarlig olycka)
ƒ informationschef på Svenska Ridsportförbundet (allvarlig olycka)
ƒ säkerhetsansvariga på Svenska Ridsportförbundet (allvarlig olycka)
ƒ uppmana funktionärer att ringa hem och berätta vad som hänt

FÖRSTA HJÄLPENS LABC

L = LÄGE
1. Se över olycksplatsen innan Du springer fram till den skadade. Det kan finnas risker för både Dig
och den skadade
ƒ till exempel lös, orolig häst vid väg
ƒ varna trafiken

A = ANDNING
1. Kontrollera om den skadade andas. SE – LYSSNA – KÄNN
2. Om den skadade inte andas skapa fri luftväg genom att
ƒ böja huvudet försiktigt bakåt
ƒ sätta två fingrar under hakan och lyfta upp underkäken
ƒ kontrollera igen SE – LYSSNA – KÄNN

3. Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärtlungräddning.
ƒ Bröstkompressioner – 30 gånger
ƒ Inblåsning – 2 inblåsningar
ƒ Larma 112
ƒ Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen
andas med normala andetag.
4. Medvetslös person som andas ska ligga i stabilt sidoläge


5. Fortsätt övervaka den skadade

B = BLÖDNING
1. Kraftig blödning behöver stoppas snabbt.
ƒ tryck ihop sårkanterna med tummarna och pressa kraftigt
ƒ lägg den skadade ner, men bibehåll fingertrycket hela tiden
ƒ förebygg cirkulationssvikt – skadechock genom att lägga benet högt
ƒ släpp inte trycket – be någon annan larma
2. Måttlig blödning stoppas genom att
ƒ lägga den skadade ner – hålla den skadade kroppsdelen högt
ƒ lägga ett förband och eventuellt ett tryckförband

C = CIRKULATIONSSVIKT, CHOCK
1. Cirkulationssvikt kan uppstå vid stor inre och yttre blödning. Symtom:
ƒ matthet och slöhet
ƒ blek hud, blåa läppar, kallsvettig
ƒ snabb och flämtande andning, snabb och svag puls
ƒ törst

2. LARMA 112! Måste snabbt till sjukhus!
ƒ lägg den skadade ner – huvudet lågt och benen högt
ƒ stoppa synlig blödning
ƒ skydda mot kyla och kraftig värme
ƒ lindra smärta, placera den skadade i en bekväm ställning
ƒ försök avleda ångest och oro, tala lugnande, sitt kvar hos den skadade
ƒ ge aldrig något att dricka
ƒ flytta inte den skadade i onödan

3. Om den skadade är medvetslös
ƒ kolla andning och puls
ƒ ingen andning ingen puls – detta kräver hjärt-lung-räddning
ƒ LARMA 112 så får Du instruktioner
ƒ ta hjälp av någon som lärt sig hjärt-lung-räddning

OLYCKOR VID LEKTIONSVERKSAMHET

Vid en ridskola förutsätts det alltid finnas utbildad personal som tar hand om akuta olyckor. En av ridskolans främsta uppgifter är att utbilda ryttare på ett sådant sätt att de varken skadas på ridskolan eller då de hanterar hästar i andra miljöer.

Personalens framförhållning finns beskriven i SvRF:s ”Driva Ridskola” och återges här endast i sammandrag. Kom ihåg att olyckor med ridskolehästar inte sällan inträffar under ridläger,
ponnyridning eller och andra aktiviteter, då hästarna flyttas från sin invanda miljö och sina invanda arbetsuppgifter.
På ridskolan ska en handlingsplan finnas lätt tillgänglig för ridläraren. Handlingsplanen/krisplanen ska beskriva hur man bör agera och organisera efter en olycka.

Handlingsplanen bör bland annat innehålla:
1. Då olyckan inträffat
ƒ organisera och delegera uppgifter så att ni arbetar effektivt
ƒ någon hämtar sjukvårdsutrustning – filt
ƒ ridläraren/någon sjukvårdskunnig tar hand om den skadade
ƒ vid behov larmar någon 112
ƒ någon tar hand om övriga elever
ƒ någon tar hand om hästen/hästarna
ƒ då ambulans tillkallats, se till att någon möter vid infart och visar vägen
ƒ ska den skadade till sjukhus är det bra om någon åker med
ƒ meddela säkerhetsansvarig ridlärare och anhöriga till eleven så fort som möjligt
ƒ vid dödsfall eller allvarliga olyckor inkallas en krisgrupp
ƒ ställ i ordning klubbrum eller annan lokal till en lämplig mötesplats
ƒ tänk på att även den tjänstgörande ridläraren kan behöva hjälp att bearbeta det som inträffat
ƒ när det lugnat ned sig samla eleverna och gå igenom vad som hände
ƒ läs igenom pärmen och fyll i dokumentationsblanketten
ƒ ridskolan tar emot eventuella skadeståndsanspråk och lämnar vidare till sitt försäkringsbolag – utan att ta ställning i eventuella ansvarsfrågor

2. Vilka som ska meddelas
Ridskolan ska ha en lista över vilka som ska kontaktas och vem som gör det.
ƒ ridskolechef eller säkerhetsansvarig ridlärare
ƒ anhöriga
ƒ klubbens ordförande
ƒ distriktets säkerhetsinformatör (allvarlig olycka)
ƒ säkerhetsansvariga på Svenska Ridsportförbundet (allvarlig olycka)
Här ska även framgå vem som ska uttala sig mot press och allmänhet.

3. Uppföljning av en olycka
Ridläraren, som har haft fullt upp med att ordna med alla praktiska detaljer, kan drabbas av ångest och känslor av självanklagelser när lugnet väl kommer. Han eller hon kanske behöver prata med någon inom yrket som lyssnar och förstår yrkesrollen, varför ridläraren gjorde som han/hon gjorde, hur olyckan kunde hända o s v. Svenska Ridsportförbundet kan förmedla kontakter till lämpliga personer.
Utred eventuella olyckor och tillbud på ridskolan ett par gånger om året för att se om det finns något mönster i dem. Kanske kan ni spåra orsaken och förhindra kommande olyckor.

4. Dokumentationsblanketter och försäkringsblanketter
Ridläraren fyller i en blankett med beskrivning av händelsen och skadan. Denna blankett förvaras på ridskolan i händelse försäkringsanspråk senare reses. Fyll i en dokumentationsblankett och lämna den tillsammans med försäkringsblanketten på kansliet. Även om en olycka inte verkar vara så allvarig ska händelseförloppet dokumenteras och en anmälan ska göras till försäkringsbolaget. Anledningen är att det
senare kan uppstå men som kan härledas till olyckan. Då är det viktigt att det finns dokumentation om den drabbade ska kunna få ut ersättning.

Uppdaterad: 02 MAR 2020 22:45 Skribent: Susanne Bengtsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Nordhallands RK - Ridsport
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Besöksadress:
Källåsvägen 43
43493 Vallda

Kontakt:
Tel: 0708958702
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Samverkar med RF-SISU Halland.JPG
 
Webmaster:
 Susanne Bengtsson
Facebook

Instagram
DennisMaskin_logo_liggande


SISU

besöksräknare 

besöksräknare